VALJAK – Zavareni obrtni sud pod pritiskom

Pojedini proizvodni procesi zahtevaju upotrebu obrtnih izmenjivača toplote, valjaka, metalne ili gumirane obloge plašta valjka, sa prinudnim pogonom ili bez njega. Pored reparature rukavaca i danaca osvojili smo i proizvodnju valjaka do prečnika plašta 600mm i ukupne dužine 6000mm. Reparaturu i obradu rukavaca valjaka vršimo uslovno na valjcima do maksimalnog prečnika plašta 900mm.

Valjke izrađujemo u izvedbama sa jednostrukim ili dvostrukim i gumiranim plaštom.

Tip konstrukcije valjka je usaglašen sa JUS M.E2.150: Zavareni obrtni sud pod pritiskom.

Klasa konstrukcije valjka je usaglašena sa JUS M.E2.151: IV ili III
Nivo kvaliteta zavarenih spojeva valjaka je usaglašen sa JUS ISO 5817: nivo D ili C a prema JUS C.T3.010: nivo D (II) ili C (I).
Izrada se vrši sa obimom kontole i ispitivanja zavarenih spojeva posuda pod pritiskom u saglasnosti sa JUS M.E2.159.

Koordinacija u zavarivanju vrši se prema JUS EN 719: IWE i IWI-C

Stručna osposobljenost zavarivača je prema JUS EN 287-1

Tehnologija zavarivanja WPS je u skladu sa JUS EN 288-2.

Uz isporučeni proizvod dobijate Zapisnik o usklađenosti proizvoda sa zahtevima investitora i standardima i nalaza o kontroli zavarenih spojeva koji sadrži:
OSNOVA ZAPISNIKA:
KONSTRUKTIVNO REŠENJE
PROIZVOD:
NAZIV PROIZVODA:
SERIJSKI BROJ:
DATUM PROIZVODNJE:
IZVEDENO STANJE: tehnički crtež
PODACI O PROIZVODU:
– Tip konstrukcije JUS M.E2.150:
– Klasa konstrukcije JUS M.E2.151:IV
– Nivo kvaliteta zavarenih spojeva JUS ISO 5817: nivo D,
– Nivo kvaliteta zavarenih spojeva JUS C.T3.010: nivo D (II)
– Obim kontole i ispitivanja zavarenih spojeva posuda pod pritiskom JUS M.E2.159:
– Materijal izrade:
– Postupak zavarivanja ISO 857, ISO 4063:
– Priprema materijala ISO 9692:
– Dodatni materijal:
– Zaštitni gas EN 439:
– Položaj zavarivanja JUS C.T3.008/tip spoja ISO 6947:
– Koordinacija u zavarivanju JUS EN 719
– Stručna osposobljenost zavarivača JUS EN 287-1:
– Tehnologija zavarivanja pWPS JUS EN 288-2
NALAZ KONTROLE KONSTRUKCIJE I ZAVARENIH SPOJEVA:
Garantna izjava za proizvod

IZJAVLJUJEMO DA ĆE NAŠ PROIZVOD NAMENSKI FUNKCIONISATI UZ POŠTOVANJE OGRANIČENJA U POGLEDU TIPA KONSTRUKCIJE SAGLASNO JUS M.E2.150, NOSIVOSTI I PRAVILNE UPOTREBE.

GARANTNI ROK: TEČE OD DANA ISPORUKE I IZNOSI 24 MESECA. GARANCIJA SE PREKIDA UKOLIKO DOĐE DO POJAVE UDARNIH I KONSTRUKTIVNO NEPREDVIĐENIH OPTEREĆENJA KONSTRUKCIJE SILAMA, MOMENTIMA SILA I DEJSTVOM HEMIJSKI AGRESIVNIH MATERIJA, TRAJNOG OŠTEĆENJA KONSTRUKCIJE. GARANCIJA SE NE ODNOSI NA BOJU I GUMIRANI SLOJ.

Garancija ne važi i u slučaju pojave havarije prouzrokovane pojavom zamora materijala, kvaliteta konstrukcionog rešenja i materijala od koga su izrađeni ostali elementi pogona, oslanjanja i hlađenja konstrukcije.

Tags:

Comments are closed.